Huurvoorwaarden springkasteel

Artikel 1: Al onze leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden: andere sluitende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
Artikel 2: De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
Artikel 3: 
Bij levering moet er iemand aanwezig zijn om de plaats aan te duiden waar het springkasteel moet geplaatst worden.
Artikel 4:
De springkastelen zijn verankerd in of op de grond om het kantelen te voorkomen, bij voorkeur op gras.
Artikel 5: 
De springkastelen moeten rondom een vrije ruimte hebben van minimum 1m80 om beschadigingen te voorkomen, aan de achterzijde van het kasteel moet er ook minstens 1,80m vrije ruimte zijn voor de plaatsing van de blower/motor.
Artikel 6: 
Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
Artikel 7: 
Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan.
Artikel 8: 
Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.
Artikel 9: 
Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen op een droge plek.
Artikel 10: 
De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering : bij onweer en hevige rukwinden moet u het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen.
Artikel 11: 
Er moet een minimale vrije doorgang zijn naar de plaats waar het springkasteel moet geplaatst worden van 1m. 
Artikel 12: 
Laat nooit MEER kinderen toe op het springkasteel dan voorgeschreven. Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan 16 jaar. Aantal deelnemers is afhankelijk van hun leeftijd: hoe ouder, hoe minder deelnemers. Best ook geen te groot leeftijdsverschil toelaten tussen de deelnemers, anders beter een extra springkasteel voorzien.
Artikel 13: 
Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, NIET VOOR VOLWASSENEN !!!
Artikel 14: 
Een overdekt springkasteel geeft geen garantie dat het springkasteel volledig droog blijft. Het dak is bedoeld als zonnescherm. klachten nadien zijn dus ongegrond.
Artikel 15: 
Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,… zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen ! Indien er schade wordt aangebracht, dan zullen de kosten voor de herstelling vergoed moeten worden door de huurder. Indien de schade niet meer te herstellen valt, zal de waarde van het volledige springkasteel worden aangerekend.
Artikel 16: 
Er wordt niet gegeten of gedronken op het springkasteel en dit wegens verstikkingsgevaar van uw kind.
Artikel 17: 
Serpentines, (crêpe-)papiersnippers, confetti, spuitserpentines,… horen niet thuis op een springkasteel. Bij blijvende schade door een van deze zaken (kleurafscheiding door combinatie met water ed) kan en zal een boete aangerekend worden.
Artikel 18: 
Het is ten strengste verboden om stickers of plakband op het springkasteel aan te brengen. 
Artikel 19: Het is ten strengste verboden opzettelijk zand, aarde, gras mee te nemen op het springkasteel. 
Artikel 20: 
Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen, (0460953436). Er kunnen dan verder afspraken geregeld worden.
Artikel 21: 
Het indienen van een klacht (schriftelijk) van huurder mag geenszins de betaling van de facturen op hun vervaldag vertragen of stopzetten.
Artikel 22:
De verhuurder behoudt zich het recht om leveringskosten aan te rekenen aan de klant als de plaats van levering zich buiten de straal van 10 km gerekend vanaf ons adres bevindt. Deze vergoeding bedraagt €0.417/km heen en terug.
Artikel 23: 
Het bedrag van het gehuurde springkasteel moet contant betaald worden bij de levering ervan+ er dient een waarborg betaald te worden van €50. Deze wordt bij ophaling van het kasteel ook terugbezorgd.
Artikel 24:
 Indien slecht weer voorspeld en je wenst de reservatie te annuleren, dit kan 24u voor levering kosteloos geannuleerd worden. 
Artikel 25: 
De verhuurde springkastelen worden uiterlijk om 22u opgehaald, als de springkastelen later of de dag erna maar pas mogen / kunnen opgehaald worden rekenen wij hiervoor de prijs van 2 dagen, tenzij anders overgekomen tussen beide partijen.
Artikel 26: 
De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
Artikel 27: In geval van laattijdige levering zal de klant geen schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
Artikel 28: 
Er dient minimum 1 volwassene (18+) aanwezig te zijn voor toezicht, deze persoon is niet de verhuurder!
Artikel 29: 
Het is verboden de springkastelen verder te verhuren, dit kan enkel na schriftelijk akkoord van de verhuurder.
Artikel 30:
YOVO Kinderanimatie  behoudt wel het recht om zelf af te zeggen als de weersomstandigheden te slecht zijn (<10°c, regen, veel wind) als het buiten wordt geplaatst.
Artikel 31: 
Als huurder verbindt hij zich met deze voorwaarden, Besef dat deze huur- en leveringsvoorwaarden er zijn om het iedereen gemakkelijker te maken want goede afspraken maken goede vrienden.

Wat bij slecht weer?

Artikel 1: Indien slecht weer voorspeld en je wenst de reservatie te annuleren, dit kan 24u voor levering kosteloos geannuleerd worden. 

Artikel 2: Bij een korte bui laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan =(vermijden van insijpelend water). Bij een lange regenperiode laat u het springkasteel best af en legt u een zeil over het springkasteel. De motor en stroomtoevoer uit de regen verwijderen tegen defect en kortsluiting.
Artikel 3: 
Indien het springkasteel niet opgeblazen is of gehuurd is voor langer dan 1 dag: water aflaten, muren / torens naar binnen plooien en het springkasteel samen met het grondzeil vanaf de opstap naar de achterkant dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen.
Artikel 4: 
Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen. Als de storm is gaan liggen het springkasteel onmiddellijk terug opzetten dat er niet te veel regenwater in het springkasteel kan binnendringen.